Skip to main content

Rydych yma

Ydw i angen Cais Rheoliadau Adeiladu?

Mae angen ceisiadau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau adeiladu:

Adeiladau Newydd

 • Pob adeilad newydd heblaw adeiladau amaethyddol
 • Garejis sydd ddim yn gwbl ar wahân ac o dan 30 metr sgwâr

Estyniadau

 • Pob estyniad beth bynnag yw ei faint
 • Rhai ystafelloedd gwydr a phyrth – mae llawer wedi’u heithrio ond rhaid bod drysau rhwng y rhain a’r tŷ ac ni cheir eu gwresogi
 • Estyniadau to, balconïau a therasau to
 • Isloriau ac estyniadau islawr

Addasiadau

 • Pob addasiad atig, estyniadau to, balconïau a therasau to
 • Pob addasiad garej
 • Addasiadau ysgubor
 • Isrannu tŷ’n fflatiau
 • Newid fflatiau’n ôl yn dŷ

Newidiadau

 • Creu ‘rhandy nain’
 • Creu ystafell ymolchi newydd neu ensuite neu ystafell gotiau
 • Gosod cegin newydd
 • Tynnu wal sy’n dal pwysau – mae angen i chi ofyn i beiriannydd adeileddol i gadarnhau nad yw eich wal yn cynnal y waliau, y llawr neu’r to uwch ei phen
 • Tynnu wal sydd ddim yn dal pwysau os yw’n gwahanu ystafell a’ch cyntedd, eich grisiau neu ben eich grisiau
 • Gosod system wresogi neu foeler newydd neu amnewid un, beth bynnag yw math y tanwydd
 • Gosod tanc oelew newydd neu amnewid un
 • Gosod ystafell ymolchi newydd os yw hynny’n golygu newid y plymwaith presennol neu osod plymwaith newydd
 • Gosod systemau aerdymheru parhaol
 • Gosod rheiddiaduron ychwanegol i rai systemau gwresogi sy’n bodoli eisoes
 • Amnewid blychau ffiwsys, unrhyw osodiad trydanol newydd wedi’i gysylltu â’r blwch ffiwsys a newidiadau i osodiadau trydanol mewn ystafelloedd ymolchi o gwmpas y baddon neu’r gawod, amnewid unedau ffenestri a drysau
 • Gosod goleuadau to
 • Gwneud ffenestri neu ddrysau’n lletach neu’n uwch
 • Amnewid gorchuddion to ar doeau ar ongl a thoeau gwastad hyd yn oed os yw’r un newydd yr un fath â’r hen un
 • Amnewid eich llawr

Gellir gwneud rhywfaint o waith heb hysbysu Rheoli Adeiladu, megis:

 • Y rhan fwyaf o waith atgyweirio, amnewid a chynnal a chadw (ac eithrio amnewid offer llosgi, tanciau olew, blychau ffiwsys trydanol neu unedau gwydro – mae angen hysbysu am y rhain)
 • Socedi pŵer neu oleuadau ychwanegol neu unrhyw newidiadau eraill i gylchedau sy’n bodoli (ac eithrio o gwmpas baddonau a chawodydd)
 • Amnewid baddonau, toiledau, basnau neu sinciau â rhai’r un fath

Gallwch siarad â Rheolaethi Adeiladu’n anffurfiol, ac yn ddi-dâl fel arfer, i gael cyngor ac arweiniad.