Skip to main content

Rydych yma

Sut mae gwneud cais Rheoliadau Adeiladu?

Pa fath o gais y mae angen i mi ei wneud?

Ar gyfer gwaith domestig, ceir dewis o ddulliau ymgeisio: Cynlluniau Llawn, Hysbysiad Adeiladu a Chais Rheoleiddio ar gyfer gwaith ôl-weithredol.

 

 

Cynlluniau llawn

Os hoffech i’ch cynlluniau gael eu gwirio a’u cymeradwyo cyn i’r gwaith ddechrau, i osgoi unrhyw gamgymeriadau a gwaith cywiro drud ar y safle gan nad oeddech yn gwbl gyfarwydd â’r rheoliadau sy’n newid drwy’r amser, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ffurflen Cynlluniau Llawn i ymgeisio.

Mae ceisiadau a gyflwynir dan y weithdrefn hon yn gorfod cgynnwys cynlluniau a gwybodaeth arall sy’n dangos yr holl fanylion adeiladu, yn ddelfrydol ymhell cyn amser dechrau’r gwaith ar y safle.

Bydd eich awdurdod lleol yn archwilio eich cynlluniau ac yn ymgynghori ag unrhyw awdurdodau priodol.

Os yw eich cynlluniau’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu, cewch hysbysiad yn dweud eu bod wedi’u cymeradwyo. Os nad yw eich awdurdod lleol yn fodlon, efallai y gofynnir i chi wneud newidiadau neu ddarparu mwy o fanylion. Fel arall, gellir rhoi cymeradwyaeth amodol. Bydd hon naill ai’n pennu addasiadau y mae’n rhaid eu gwneud i’r cynlluniau; neu’n pennu cynlluniau pellach y mae angen eu rhoi i’ch awdurdod.

Os caiff eich cynlluniau eu gwrthod, bydd y rhesymau wedi’u nodi yn yr hysbysiad. Mae hysbysiad cymeradwyaeth cynlluniau llawn yn ddilys am dair blynedd ar ôl dyddiad cyflwyno’r cynlluniau

Hysbysiadau adeiladu

Os nad yw’r gwaith yn gymhleth a’ch bod yn hapus eich bod chi neu’ch adeiladwr yn deall y rheoliadau’n eithaf da, gallwch ddefnyddio ffurflen Hysbysiad Adeiladu. Mantais y drefn hysbysiad adeiladu yw nad yw’n mynnu lluniadau manwl yn ffurfiol ar gyfer cymeradwyaeth, er y gallai fod angen rhai manylion megis cyfrifiadau adeileddol. Cewch ddechrau’r gwaith 48 awr ar ôl i’r awdurdod lleol dderbyn eich hysbysiad.

Nid oes angen cynlluniau gyda’r broses hon felly mae’n gyflymach ac yn llai manwl na’r cais cynlluniau llawn. Ei bwriad yw galluogi rhai mathau o waith adeiladu i ddechrau’n gyflym; ond efallai ei bod fwyaf addas i waith mân neu sylfaenol.

Mae eithriadau penodol hefyd yn y rheoliadau sy’n nodi pryd na cheir defnyddio hysbysiadau adeiladu ar gyfer gwaith domestig. Ni cheir defnyddio Hysbysiad Adeiladu:

  • Ar gyfer gwaith a gaiff ei adeiladu’n agos at, neu dros ben, draeniau dŵr glaw a dŵr budr sydd wedi’u dangos ar y ‘map carthffosydd’
  • Lle bydd adeilad newydd yn wynebu stryd breifat

Mae ‘hysbysiad adeiladu’ yn ddilys am dair blynedd ar ôl dyddiad rhoi’r hysbysiad i’r awdurdod lleol; ar ôl hynny, bydd yn dod i ben yn awtomatig os nad yw’r gwaith adeiladu wedi’i ddechrau.

Ceisiadau rheoleiddio ôl-weithredol

Os yw’r gwaith wedi’i ddechrau, neu o bosibl wedi’i gwblhau hyd yn oed, heb ganiatâd priodol, gellir gwneud cais ôl-weithredol gan ddefnyddio ffurflen Rheoleiddio. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os mai cyn-berchennog wnaeth y gwaith. Mae’n bosibl rheoleiddio unrhyw waith cyn belled â’i fod wedi’i wneud ar ôl 11 Tachwedd 1985

Diben y broses yw rheoleiddio’r gwaith anawdurdodedig a chael tystysgrif rheoleiddio. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, efallai y bydd angen datguddio, tynnu a/neu gywiro gwaith i sicrhau cydymffurfiad â’r Rheoliadau Adeiladu.

Mae’n well cysylltu â Gwasanaeth Rheolaethi Adeiladu eich awdurdod lleol i drafod eich amgylchiadau unigol cyn cyflwyno cais rheoleiddio.

Sut rydw i’n gwneud cais am gymeradwyaeth?

Os ydych yn meddwl y bydd angen cymeradwyaeth ar eich prosiect, gallwch ymgeisio i’ch tîm rheolaethi adeiladu lleol mewn amryw o ffyrdd:

Llenwi ffurflen gais. Gallwch wneud hyn eich hun yn eich swyddfa gyngor leol, drwy ei lwytho a’i hanfon drwy e-bost, neu mewn rhai achosion drwy lenwi ffurflen ar-lein neu hyd yn oed dros y ffôn.
Ffoniwch eich tîm lleol a byddant yn eich arwain drwy’r broses.
Yna, anfonir y ffurflen gais, eich ffi ac unrhyw gynlluniau at y tîm rheolaethi adeiladu i’w cofrestru a’u harchwilio. Y ffordd hawsaf fel arfer yw ffonio i weld beth fydd ffi eich prosiect, ac yn aml gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn dros y ffôn neu drwy system taliadau diogel gwefan y cyngor.
Efallai y gallwch ymgeisio ar-lein neu dros y ffôn
Yn y rhan fwyaf o geisiadau, byddwn yn archwilio’r cynlluniau ac yn eu cymeradwyo cyn i waith ddechrau.
Pa fath bynnag o gais yr ydych yn ei wneud, byddwn yn dod i archwilio’r gwaith ar wahanol adegau a rhoi cyngor ac arweiniad i’ch adeiladwr a thawelwch meddwl i chi. Fel rheol, cytunir ymlaen llaw ar y camau y bydd angen i ni eu gweld.

Pryd gaiff fy ngwaith ei archwilio?

Fel rheol, cytunir ymlaen llaw ar y camau archwilio a gallant gynnwys:

  • Dechrau’r gwaith: Fel rheol, defnyddir y cam hwn i gytuno ar ba gamau gwaith y dylid eu harchwilio yn y dyfodol. Efallai y bydd cyfle i drafod rhywbeth anarferol, neu fater nad ydych yn siŵr amdano, cyn i’r gwaith fynd yn rhy bell.
  • Camau yn y canol: Bydd angen gwahanol fathau o archwiliadau i wahanol fathau o brosiectau; gallai’r rhain gynnwys sylfeini, y llawr, atal lleithder mewn waliau a lloriau, adeiledd y to, unrhyw ddraeniau, trawstiau ac agoriadau adeileddol, atal tân ac inswleiddio thermol.
  • Cwblhau: Prif ddiben y cam hwn yw gwneud yn siŵr bod y gwaith yn bodloni’r amrywiol Reoliadau Adeiladu cyn iddo gael ei feddiannu a’i ddefnyddio. Pan fydd y syrfëwr yn hapus â’r gwaith, bydd yn rhoi tystysgrif cwblhau i chi, yn ddi-dâl. Mae hon yn ddogfen bwysig sy’n cael ei defnyddio gan dwrneiod/asiantau chwilio personol pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo a gan fenthycwyr morgeisi ac yswirwyr eiddo.

Ar ôl i chi ddechrau, nid oes terfyn amser i orffen prosiect. Gan eich bod wedi dewis tîm lleol, byddant fel arfer yn gallu ymweld ar y diwrnod yr ydych yn gofyn amdanynt os ydych yn ffonio cyn 10am – mae hyn o gymorth mawr i’ch adeiladwr gan ei fod yn lleihau oedi costus