Skip to main content

Rydych yma

Tai Cymdeithasol

Mae’r LABC yn darparu gwasanaeth datrysiadau adeiladu cyflawn i bob datblygiad tai cymdeithasol. Rydym yn darparu nifer o wasanaethau i’ch prosiect tai cymdeithasol gan gynnwys rheolaethi adeiladu, gwarantau adeiladu, asesiadau risg tân, profion gwasgedd aer a phrofion effeithlonrwydd ynni i wneud yn siŵr bod eich prosiect wedi’i adeiladu’n ddiogel gan fodloni’r safonau amgylcheddol diweddaraf.

Sut gall tîm rheoli adeiladu eich awdurdod lleol helpu

Mae defnyddio syrfëwr rheolaethi adeiladu cyngor lleol yn golygu y gallwch fod yn siŵr bod eich prosiect mewn dwylo da:

  • Cyngor cyn ymgeisio – gallwn eich helpu i reoli eich prosiect o’r dechrau i’r diwedd
  • Un pwynt cyswllt – byth yn bell i ffwrdd
  • Ffynhonnell ddiguro o gyngor technegol arbenigol
  • Gwybodaeth leol unigryw a mynediad at yr holl gofnodion perthnasol megis adeileddau ac amodau’r tir
  • Perthynas wedi’i sefydlu ag adrannau cynllunio, priffyrdd, iechyd amgylcheddol a thrwyddedu a’r gwasanaeth tân
  • Ateb ymholiadau’n gyflym
  • Dehongliad cyson o’r rheoliadau adeiladu
  • Gwerth – fel mudiad dielw dim ond costau’r gwasanaethau a godir

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Caniatâd cynllunio        
Caniatâd adeiladu   
Asesiad SAP
Gwarant tai cymdeithasol   
Prawf acwsteg        
Cyfrifiad EPC       
Prawf gwasgedd aer

Mae Gwarant Tai Cymdeithasol yr LABC yn rhoi gwarant hyd at 12 mlynedd i Gymdeithasau Tai a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar ddatblygiadau preswyl a phrosiectau addasu. Mae hyn yn cynnwys cyfleuster ‘hawl i gaffael’ sy’n rhoi gwarant 10 mlynedd newydd i denantiaid sy’n dewis prynu eu heiddo o fewn y 5 mlynedd gyntaf ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu – gan roi cyfanswm o hyd at 15 mlynedd o warant.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Gareth Barnbrook yn Gareth.Barnbrook@labc.co.uk neu drwy ffonio 07703 838 830.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis