Skip to main content

Rydych yma

Estyniadau ac ystafelloedd gwydr

Adeiladu estyniad?

Mae hwn yn brosiect adeiladu cymhleth, felly dylech geisio cyngor proffesiynol gan bensaer neu gontractwr adeiladu cyn dechrau.

 

A oes angen rheoliadau adeiladu ar gyfer fy estyniad?

Bydd estyniad yn cael effaith fawr ar eich cartref, eich gardd a’ch cymdogion. Wrth lunio cynlluniau, bydd angen i chi edrych ar sut byddai’n effeithio ar bethau fel mynediad i’ch cartref a’ch gardd, symudiadau yn eich cartref ac o’i gwmpas a’r golau naturiol mewn ystafelloedd sy’n bodoli eisoes. Bydd angen i chi ystyried hefyd pa ddefnyddiau adeiladu i’w defnyddio – yn enwedig os cafodd eich cartref ei adeiladu gan ddefnyddio technegau neu ddefnyddiau adeiladu anarferol. Ar ôl i chi benderfynu bod eich cartref yn addas am estyniad, dylech ofyn i bensaer neu ddylunydd adeiladau lunio cynlluniau a gofyn i dîm rheolaethi adeiladu eich cyngor lleol eu cymeradwyo cyn dechrau’r gwaith.

Dylai’r cynlluniau a’r manylion gynnwys:

 • sylfeini – amodau’r tir, dyfnder, atal lleithder ac amddiffyn rhag radon
 • lloriau a waliau – adeiledd a chryfhau, inswleiddio ac ynysu rhag sain
 • toeau – gwastad neu ar ongl, inswleiddio, cynheiliaid a thrawstiau, uchder
 • draenio – cysylltiadau â draeniau sy’n bodoli, tyllau archwilio a chyflenwad dŵr Offer trydanol, pŵer a gwresogi Ffenestri, drysau ac awyru a hygyrchedd i bobl anabl
 • diogelwch tân – diangfeydd a chanfyddwyr mwg. Hefyd, os cynllunir i estyniad fod yn ddau lawr neu fwy, bydd angen i’r cynlluniau gynnwys y canlynol:
 • grisiau, rheiliau llaw a chanllawiau grisiau
 • ynysu rhag sain – yn enwedig mewn unrhyw lety cysgu
 • diangfeydd tân o loriau uchaf.

 

Adeiladu ystafell wydr?

Mae llawer o ystafelloedd gwydr, tai haf, siediau ac adeiladau allanol yn gallu cael eu hadeiladu heb gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu. Y rheol gyffredinol yw os ydynt yn fach (llai na 30m2), neu wedi’u hadeiladu o ddefnydd sydd ddim yn hylosg, neu wedi’u gwahanu o adeiladau neu dir cyfagos ac nad ydynt yn cynnwys llety cysgu, eu bod wedi’u heithrio o’r gofyniad i gyflwyno cais – ond mae’n well gwirio hyn â’ch tîm rheolaethi adeiladu lleol cyn dechrau gwaith.

Yn gyffredinol, rhaid adeiladu ystafelloedd gwydr o waliau a thoeau sy’n lled dryloyw gan fwyaf a rhaid bod drws o fath allanol rhyngddynt â gweddill y tŷ. Gellir adeiladu sylfeini a lloriau mewn amrywiaeth o ffyrdd, ond mae angen ystyried amodau’r ddaear, coed a draeniau sy’n bodoli. Mae hefyd yn arfer da cynnwys inswleiddiado i’w gwneud yn haws gwresogi’r ystafell wydr. Dylai ystafelloedd gwydr sydd wedi’u hadeiladu o uPVC fod â fframiau â marciau Safon Brydeinig (BSEN 126908 a/neu BS7412) i wneud yn siŵr eu bod yn ddigon cryf i gynnal pwysau’r to. Fel rheol, bydd angen trin ystafelloedd gwydr pren drwy eu staenio neu eu hiro i sicrhau eu bod yn aros yn ddibynadwy. Dylech wirio bod y pren yn dod o ffynonellau cynaliadwy. Dylai’r gwydr fod yn wydn neu’n wydr diogelwch.

Addasiadau garejis

Fel estyniadau i’r cartref, mae addasu garejis i fod yn lle i fyw ynddo’n brosiect adeiladu cymhleth a dylech geisio cyngor proffesiynol gan bensaer neu gontractwr adeiladu a chysylltu â thîm rheoli adeiladu eich cyngor lleol cyn dechrau. Bydd angen rhoi sylw penodol i’r canlynol wrth lunio cynlluniau:

 • Sylfeini – yn aml, nid yw sylfeini garej yn ddigon dwfn i ddal pwysau ychwanegol lloriau, waliau a nenfydau felly bydd angen eu profi i weld a oes angen eu cryfhau. Llenwi agoriad y drws – dylai hyn gynnwys sylfeini addas, cwrs lleithder, ynysu rhag y tywydd ac inswleiddio.
 • Cryfder adeileddol – yn aml, bydd waliau garejis yn un haen o frics ac efallai na fydd hyn yn addas i ddal llawr ychwanegol, to newydd neu fwy o inswleiddiado.
 • Ynysu rhag y tywydd ac inswleiddio – bydd angen ynysu’r garej rhag y tywydd a’i hinswleiddio er mwyn ei defnyddio fel lle i fyw. Ffenestri ac awyru – bydd angen i ffenestri fodloni safonau gofynnol effeithlonrwydd ynni a bydd angen awyru digonol. Gwyliwch ein fideo am addasu garejis i gael gwybod mwy.