Skip to main content

Rydych yma

Beth yw Cynllun Person Cymwys?

Gellir gwneud rhywfaint o waith heb ddweud wrth y Corff Rheolaethi Adeiladu, cyn belled â’ch bod yn defnyddio gosodwr sydd wedi’i gofrestru â Chynllun Personau Cymwys (CPS).

Mae gosodwr sydd wedi’i gofrestru â Chynllun Person Cymwys yn gymwysedig i wneud mathau penodol o waith yn unol â Rheoliadau Adeiladu a dylai hysbysu’r awdurdod lleol am y gwaith a rhoi tystysgrif i chi i nodi cydymffurfiad â’r Rheoliadau Adeiladu naill ai’n uniongyrchol neu drwy weithredwr ei gynllun. Os nad ydych yn cael tystysgrif o fewn 30 diwrnod ar ôl dyddiad cwblhau’r gwaith, cysylltwch â gweithredwr y Cynllun Person Cymwys y mae eich gosodwr wedi’i gofrestru arno, ac efallai y gall eich helpu i ddatrys hyn.

• Os nad ydych yn defnyddio gosodwr sydd wedi’i gofrestru â Chynllun Person Cymwys, bydd rhaid i chi gyflwyno cais hysbysiad adeiladu neu gynlluniau llawn a thalu ffi i Gorff Rheolaethi Adeiladu i ddod i archwilio’r gwaith.

Sut gallaf ddod o hyd i osodwr sydd wedi’i gofrestru â Chynllun Person Cymwys yn fy ardal, neu wirio bod y gosodwr yr wyf wedi’i ddewis wedi’i gofrestru â chynllun?

Ewch i www.competentperson.co.uk a rhoi eich cod post neu enw’r gosodwr yn y blwch chwilio perthnasol.

Dyma restr o’r mathau o waith y mae Cynlluniau Person Cymwys yn ymwneud â hwy.

 • Gosod inswleiddiado waliau ceudod:: 
 • Gosod inswleiddiado waliau solet:
 • Gosod offer nwy:
 • Gosod neu amnewid systemau dŵr poeth a gwresogi sydd wedi’u cysylltu ag offer nwy:
 • Gosod neu amnewid system ddŵr poeth neu wresogi sydd wedi’i chysylltu â ffynhonnell wres drydanol:
 • Gosod systemau aerdymheru parhaol neu awyru mecanyddol:
 • Unrhyw waith gosod trydanol mewn anheddau:
 • Gwaith gosodiadau trydanol sy’n gysylltiedig â gwaith arall yn unig (e.e. gosod cegin, gosod boeler):
 • Amnewid ffenestri, drysau, ffenestri to, neu oleuadau to mewn anheddau:
 • Gosod systemau plymwaith a chyflenwi dŵr ac ystafelloedd ymolchi ac offer glanhau:
 • Amnewid gorchuddion to ar doeau ar ongl a thoeau gwastad (heb gynnwys paneli solar):
 • Gosod technoleg microgynhyrchu neu dechnoleg adnewyddadwy: