Skip to main content

Rydych yma

Canllawiau technegol: Rheoliadau Adeiladu

Mae'r Rheoliadau Adeiladu'n bodoli i sicrhau iechyd a diogelwch pobl ym mhob math o adeiladau, ac o'u cwmpas. Maent hefyd yn darparu ar gyfer cadwraeth egni mewn adeiladau, eu diogelwch, a mynediad iddynt. ​

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys gofynion sylfaenol i sicrhau bod ein hadeiladau'n cydymffurfio. Mae'r safonau gofynnol wedi'u trefnu ar ffurf gofynion A i Q, a phob rhan yn cyfeirio at agwedd wahanol ar waith (e.e. adeiledd, diogelwch tân, awyru ac ati), ac mae gan bob un ei Dogfen Gymeradwy sy'n egluro sut i fodloni'r Rheoliadau.

Rhan A: Adeiledd​

Sefydlogrwydd a diogelwch adeileddol adeiladau, o'r sylfeini i'r waliau a'r toeau.

Rhan B: Diogelwch tânart

Popeth sy'n ymwneud â diogelwch tân, gan gynnwys dihangfeydd, lledaeniad tân, amddiffyn yr adeiledd rhag tân a mynediad i'r gwasanaeth tân.​

Rhan C: Gwrthsefyll halogyddion a lleithder

Mae Cyfrol 1 yn ymwneud â llystyfiant, pridd halogedig neu nwyon niweidiol yn gollwng ac mae Cyfrol 2 yn ymdrin â chreu rhwystr rhag dŵr daear a'r tywydd.

Rhan D: Sylweddau gwenwynig

Arweiniad ynglŷn â sylweddau gwenwynig mewn adeiladau.

Rhan E: Atal sain rhag mynd drwodd

Ymdrin ag ynysiad sain mewn adeiladau, anheddau ac ysgolion.

Rhan F: Awyru

Arweiniad ynglŷn â sut i gyfyngu ar lygryddion a lleithder mewn adeiladau.

Rhan G: Hylendid a'r cyflenwad dŵr

Ymdrin â glanweithdra, diogelwch dŵr poeth ac effeithlonrwydd dŵr.

Rhan H: Draenio a gwaredu gwastraff

Ymwneud â draenio dŵr budr a dŵr gwastraff, storio gwastraff solet ac adeiladu dros garthffosydd.

Part  J: Heating appliances

Deals with the protection of fuel storage, air supply and warnings of the release of carbon dioxide.

Rhan K: Amddiffyn rhag disgyn

Ymdrin â disgyn, gwrthdrawiadau ac ardrawiadau

Rhan L: Cadwraeth tanwydd a phŵer

Pedair dogfen sy'n ymwneud â chadwraeth tanwydd a phŵer mewn anheddau newydd a phresennol ac mewn adeiladau eraill.

Rhan M: Mynediad i adeiladau a’u defnyddio

Ymdrin â mynedfeydd i anheddau ac adeiladau eraill.

Rhan P: Diogelwch trydanol - Anheddau

Ymdrin â dylunio a gosod gosodiadau trydanol.

 

Rhan Q: Diogelwch - Anheddau

Ymdrin â mynediad heb ganiatâd drwy ddrysau a ffenestri.

Rheoliad 7: Defnyddiau a chrefftwaith

 

Arweiniad ynglŷn â sefydlu a yw defnyddiau a chrefftwaith yn ddigonol.

A ydych yn Berchennog Tŷ sy'n bwriadu gwneud newidiadau i'ch eiddo, er enghraifft estyniad, addasiad neu ailfodelu? Darllenwch ein canllawiau Perchennog Tŷ i gael gwybod a oes angen cais Rheoliadau Adeiladu.

I gael eglurhad llawn o sut mae'r rheoliadau'n gweithio, cliciwch yma.​

Gallwch ddefnyddio Porth yr LABC i wneud ymholiadau di-dâl am y Rheoliadau Adeiladu.​