Skip to main content

Rydych yma

Cartrefi Newydd

Mae’r LABC yn darparu gwasanaeth datrysiadau adeiladu cyflawn i bob datblygiad cartref newydd ledled Cymru a Lloegr.

Ar safleoedd mawr, canolig neu fach, mae ein tîm yma i’ch helpu i gyflawni datblygiadau cost-effeithiol o safon uchel sy’n cydymffurfio â’r rheoliadau. Rydym yn cynnig gwasanaeth rheolaethi adeiladu arbenigol, amserol, cymwynasgar, rhagweithiol a masnachol ymwybodol drwy un pwynt cyswllt i’ch prosiect. Gallwn alw ar ein rhwydwaith o dros 3,000 o syrfewyr i ddarparu ffynhonnell ddiguro o gyngor technegol arbenigol a datrys ymholiadau’n gyflym. Fel rhan annatod o’ch tîm dylunio, bydd y berthynas yr ydym wedi’i sefydlu â’r Gwasanaeth Tân a’r cwmnïau dŵr lleol ac adrannau eraill yr awdurdod lleol megis Priffyrdd, Cynllunio ac Iechyd Amgylcheddol yn helpu i symleiddio’r holl broses ddatblygu.

Timau rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol sy’n darparu'r mwyaf o wasanaethau rheolaethi adeiladu i’r diwydiant adeiladu o bell ffordd. Fel mudiad dielw, dim ond costau ein gwasanaethau a godir. Mae ein cysylltiadau a’n gwybodaeth leol yn amhrisiadwy i helpu i symleiddio’r broses ddatblygu ac ar gyfer y penderfyniadau hynny sy’n sensitif o ran amser, fel rheol ni fyddwn ddim mwy nag 20 munud i ffwrdd o safle unrhyw brosiect.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd:

Caniatâd cynllunio       
Caniatâd adeiladu         
Asesiad SAP       
Gwarant cartrefi newydd        
Prawf acwsteg        
Cyfrifiad EPC        
Prawf gwasgedd aer

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis