Skip to main content

Rydych yma

Hunan-adeiladu

Mae adeiladu cartref eich breuddwydion yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol o gael y cynllun, y dyluniad a’r gorffeniadau rydych chi eu heisiau. Y llynedd, adeiladwyd 12,000 o gartrefi hunanadeiladu ac mae’r dewis hwn yn dod yn fwy a mwy deniadol i lawer o bobl. Rydym yn darparu nifer o wasanaethau i wneud yn siŵr bod eich prosiect hunanadeiladu’n cael ei adeiladu’n ddiogel ac yn bodloni’r safonau amgylcheddol diweddaraf. Gall tîm rheolaethi adeiladu eich awdurdod lleol gynnig cyngor cyn ymgeisio i chi i’ch helpu i gynllunio eich prosiect o’i ddechrau i’w ddiwedd, ac archwilio eich cynlluniau cyn i chi ddechrau’r gwaith i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio. Nid yw ein syrfewyr awdurdod lleol byth yn bell i ffwrdd, ac nid ydynt yn cyfyngu ar nifer yr archwiliadau o’ch eiddo. Mae gan ein rhwydwaith ffynhonnell ddiguro o gyngor technegol arbenigol, gwybodaeth leol unigryw a mynediad at yr holl gofnodion perthnasol gan gynnwys amodau’r tir yn lleol. Efallai y bydd gan dîm rheoli adeiladu eich awdurdod lleol hefyd berthynas dda â’r adrannau cynllunio, priffyrdd ac iechyd amgylcheddol, cwmnïau dŵr ac asiantaeth yr amgylchedd.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Caniatâd cynllunio                             
Caniatâd adeiladu                         
Asesiad SAP                 
Gwarant LABC hunanadeiladu    
Cyfrifiad EPC            
Prawf gwasgedd aer

Fel mudiad dielw, dim ond costau ein gwasanaethau a godir, sy’n golygu gwerth gwych am y gwasanaeth a gewch!

Gallwch ddod o hyd i’ch tîm rheolaethi adeiladu lleol yma

Beth mae angen i chi ei wybod cyn dechrau eich prosiect hunanadeiladu?

Bydd angen i chi drefnu llawer o bethau cyn dechrau’r gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys trefnu cyllid arbenigol, dewis a phrynu’r tir a llunio cyllideb. Mae llawer o’r pethau y bydd angen i chi eu gwneud ar brosiect hunanadeiladu’n debyg i waith gwelliannau domestig eraill. Dylech geisio cyngor proffesiynol i lunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal. Mae gennym fideo i’ch helpu i ddewis yr adeiladwr cywir. Mae angen i chi drefnu caniatâd cynllunio i’ch prosiect; mae cymorth i wneud hyn ar gael yn ein fideo “caniatâd cynllunio a rheoli adeiladu”. Gallwch hefyd wylio ein fideo “sut mae’r broses rheoli adeiladu’n gweithio” i ddeall pwysigrwydd rheoli adeiladu. Mae astudiaethau achos hunanadeiladu ar gael i chi eu darllen os hoffech gael gwybod sut mae datblygwyr hunanadeiladu eraill wedi goresgyn heriau ar eu prosiect.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor drwy anfon e-bost i martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis