Skip to main content

Rydych yma

Stadia Chwaraeon

Mae stadia chwaraeon yn unigryw, ac mae angen dealltwriaeth fanwl o ddeddfwriaeth Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon wrth ddarparu gwasanaethau rheolaethi adeiladu ar gyfer stadia newydd neu rai sy’n bodoli eisoes. Mae gan dimau rheolaethi adeiladu awdurdodau lleol ddealltwriaeth a phrofiad unigryw a manwl o ddiogelwch mewn meysydd chwaraeon, gan fod y rhan fwyaf o’n timau’n chwarae rhan weithredol yn y broses o gyhoeddi tystysgrif ddiogelwch flynyddol y cyngor; mae angen y dystysgrif hon ar bob maes chwaraeon ag eisteddleoedd yn dal dros 500 o bobl. Mae’r wybodaeth leol hon a’r rhan weithredol a chwaraeir yn y broses o gynhyrchu’r tystysgrifau diogelwch yn golygu nad oes gan unrhyw sefydliad arall arbenigedd technegol mor eang a dwfn, na chystal gallu i helpu i gyflawni prosiect llwyddiannus.

Cyn dechrau prosiect, bydd arnoch angen cyngor proffesiynol ynglŷn â chynlluniau eich gwaith adeiladu. Dylech geisio cyngor proffesiynol ynglŷn â llunio cynlluniau eich gwaith adeiladu. Gallwch chwilio yn Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol neu Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain am gysylltiadau yn eich ardal.

Bydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich datblygiad. I gwblhau eich datblygiad, efallai y bydd angen rhai, neu’r cyfan, o’r canlynol hefyd (nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol):

Mae ein gwasanaethau rheolaethi adeiladu wedi chwarae rhan allweddol mewn prosiectau chwaraeon mawr, gan gynnwys Gemau Olympaidd 2012 a’r Life Centre yn Plymouth.
Astudiaeth Achos: Plymouth Life Centre..

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth uchod, cysylltwch â Martin Taylor yn martin.taylor@labc.co.uk neu drwy ffonio Lorna Stimpson yn 07525 967226.

Mae’r LABC hefyd yn darparu nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys:
HyfforddiantManylion cofrestredig  -  Gwasanaethau datrysiadau tân  -  Gwasanaethau ymgynghori LABCDod o hyd i’ch awdurdod lleol  -  Ffurfio partneriaeth â’r tîm LABC o’ch dewis